Παρουσίαση του ΠΜΣ “Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη” από τον Διευθυντή του προγράμματος ,Καθηγητή Θεοδοσίου Νικόλαο

Προκήρυξη για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23
Ολιγοήμερη παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, μέχρι και τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022

Στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ λειτουργεί αδιαλείπτως από το ακαδημαϊκό έτος 1998- 1999 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη”. Το πρόγραμμα αυτό, που διαρκεί ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος, έχει επαγγελματικό προσανατολισμό και αποσκοπεί στην εξειδικευμένη εκπαίδευση πολιτικών μηχανικών, αλλά και μηχανικών ή επιστημόνων άλλων συναφών ειδικοτήτων, στην τεχνολογία προστασίας του περιβάλλοντος και σε κοινωνικό-οικονομικά και θεσμικά θέματα, που σχετίζονται άμεσα με τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό και τις επιπτώσεις έργων και δράσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, το ΠΜΣ ΠΠΒΑ εστιάζει σε αρκετούς από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Εκτός από τον Στόχο 4 «Ποιοτική Εκπαίδευση», το πρόγραμμα εστιάζει επίσης στους Στόχους 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 και 15.

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

   • Η προώθηση της διεπιστημονικής γνώσης και της έρευνας στο      περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

  • Η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και η προώθηση θετικής στάσης και συμπεριφοράς στους ευαίσθητους τομείς της προστασίας περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης.

  • Η κατάρτιση νέων επιστημόνων και επαγγελματιών για την    αναβάθμιση του στελεχιακού δυναμικού της χώρας στο πλαίσιο μιας  δυναμικής οικονομικής και τεχνολογικής αναπτυξιακής πολιτικής.

  • Η ταχύρρυθμη εξειδίκευση στους υπόψη ζωτικούς τομείς και η παροχή κατάλληλων εφοδίων στους αποφοίτους του προγράμματος, είτε για επαγγελματική σταδιοδρομία στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα είτε για συνέχιση των μεταπτυχιακών τους σπουδών σε επίπεδο διδακτορικού διπλώματος.

Για την εγγραφή και παρακολούθηση του ΠΜΣ προβλέπονται τέλη φοίτησης ύψους 500 Ευρώ. Από τα τέλη φοίτησης δύναται να απαλλαγεί μέχρι και το 30% των φοιτητών με βάση οικονομικά κριτήρια. Λεπτομέρειες για το θέμα αυτό καθώς και για τους δικαιούμενους απαλλαγής, παρουσιάζονται αναλυτικά στον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας.

1997-2017

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ

ΑΡΘΡΑ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΘ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

πολιτικοι μηχανικοι

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΘ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καθηγητής Ν. Θεοδοσίου

Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Τηλ. : 2310 995660 e-mail : niktheod@civil.auth.gr


Υποβολή αιτήσεων Γ. Αντωνίου

Γραμματεία Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

Τηλ. : 2310 995698 e-mail : giananto@civil.auth.gr


Πληροφορίες Ε. Φωτοπούλου

ΕΔΙΠ Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

Τηλ. : 2310 995670 e-mail: lefoto@civil.auth.gr


Ταχυδρομική διεύθυνση

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 541 24 Θεσσαλονίκη