Πρόγραμμα Σπουδών

Αποτίμηση και Διαχείριση του Περιβάλλοντος

Τίτλος

Αποτίμηση και Διαχείριση του Περιβάλλοντος

Κωδικός
ΠΠΒΑ.1
Κατηγορία
Υποχρεωτικό
Εξάμηνο
Χειμερινό
Διδάσκοντες
Κατσιφαράκης Κ., Μυλόπουλος Ι., Κολοκυθά Ε.

Σκοπός

Η ενημέρωση και εμβάθυνση στα εξής αντικείμενα:
 • Το συνολικό πρόβλημα του περιβάλλοντος και τα παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα,
 • Τη σχέση ανάπτυξης και περιβάλλοντος μέχρι σήμερα και σύμφωνα με τις σύγχρονες αρχές της αειφορίας,
 • Τις μεθόδους αποτίμησης και διαχείρισης του περιβάλλοντος στο πνεύμα της βιώσιμης ανάπτυξης,
 • Την εκπαίδευση στη σύνταξη μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Στόχοι

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος, ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός:
 • να αντιλαμβάνεται την κρισιμότητα των περιβαλλοντικών προβλημάτων του πλανήτη, σε γενικό και τοπικό επίπεδο,
 • να αντιλαμβάνεται τη δυναμική συσχέτιση και αλληλεξάρτηση μεταξύ ανάπτυξης και περιβάλλοντος και να κατανοεί την αξία των αρχών της αειφορίας,
 • να γνωρίζει την ιστορική εξέλιξη και τις αιτίες που οδήγησαν στη σημερινή περιβαλλοντική υποβάθμιση και στην ανατροπή της οικολογικής ισορροπίας,
 • να γνωρίζει τις παγκόσμιες δράσεις για την αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού προβλήματος,
 • να αντιλαμβάνεται την αξία των μεθοδολογικών προσεγγίσεων της ολοκληρωμένης διαχείρισης του περιβάλλοντος, της διαχείρισης της ζήτησης των φυσικών πόρων και της αποκεντρωμένης και συμμετοχικής διαχείριση για το περιβάλλον,
 • να αντιλαμβάνεται τη συμβατότητα των μεθόδων αποτίμησης και διαχείρισης του περιβάλλοντος με την παραδοχή και τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης,
 • να κατανοεί τους μηχανισμούς και τις μεθόδους ελέγχου και προστασίας του περιβάλλοντος,
 • να αντιλαμβάνεται το ρόλο της ορθολογικής διαχείρισης των ενεργειακών πόρων στην προστασία του περιβάλλοντος,
 • να γνωρίζει τις γενικές αρχές της εθνικής και διεθνούς νομοθεσίας για την αποτίμηση και τη διαχείριση του περιβάλλοντος,
 • να συντάσσει – στη βασική της μορφή – μια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Περιεχόμενο

Βιώσιμη ανάπτυξη και περιβάλλον: Η παραδοχή της βιώσιμης ανάπτυξης για το περιβάλλον. Βασικές αρχές και έννοιες. Ιστορική αναδρομή. Από την περιβαλλοντική προστασία και τεχνική στη βιώσιμη περιβαλλοντική διαχείριση. Αρχές και μέθοδοι της βιώσιμης περιβαλλοντικής διαχείρισης. Η ολιστική θεώρηση. Η προσέγγιση του οικοσυστήματος. Ολοκληρωμένη θεώρηση περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων. Η διαχείριση της προσφοράς και η διαχείριση της ζήτησης των φυσικών πόρων. Οικονομική θεώρηση των φυσικών πόρων. Αξιοποίηση οικονομικών μεθόδων και εργαλείων για τη βιώσιμη περιβαλλοντική διαχείριση. Αποκεντρωμένες και συμμετοχικές διαδικασίες στη διαχείριση του περιβάλλοντος. Δείκτες Βιωσιμότητας περιβαλλοντικών συστημάτων και αξιολόγηση των δεικτών. Διεθνής συνεργασία και περιβαλλοντική διπλωματία.

Αποτίμηση και προοπτικές της βιώσιμης ανάπτυξης: Η Παγκόσμια Επιτροπή του Ο.Η.Ε. για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη. Οι παγκόσμιες διασκέψεις του Ρίο (1992), της Ν. Υόρκης (1997) και του Γιοχάνεσμπουργκ. Οι πολιτικές και τα προγράμματα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αποτίμηση και αξιολόγηση της μέχρι σήμερα πορείας. Προοπτικές της βιώσιμης ανάπτυξης.

Διαχείριση των φυσικών πόρων: Ενεργειακοί πόροι. Σχέση ενεργειακών και υδατικών πόρων. Η κατανάλωση ενέργειας στις αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες. Το ποσοτικό και το ποιοτικό πρόβλημα στη διαχείριση των ενεργειακών πόρων. Εξοικονόμηση ενέργειας. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη χρήση συμβατικών πηγών ενέργειας (άνθρακα, πετρελαίου, φυσικού αερίου, πυρηνικής ενέργειας). Εισαγωγή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ηλιακή, γεωθερμική, αιολική, υδραυλική, παλιρροϊκή, κυματική, βιομάζα). Συγκριτική αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Περιβάλλον και επιπτώσεις: Μελέτες περιβαλλοντικής κατάστασης. Φυσικές και ανθρωπογενείς επεμβάσεις στο περιβάλλον. Ορισμός περιβαλλοντικής επίπτωσης. Τεχνικές και μεθοδολογία ελέγχου των επιπτώσεων.

Περιβαλλοντικό δίκαιο και πλαίσια δράσεων: Ελληνικό και Ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό δίκαιο. Στόχοι της Agenda 2000. Ανάλυση εφαρμογής του ISO 14000. Νομοθεσία για τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.): Προβλέψεις και αποτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Μετρήσεις, παρακολούθηση και έλεγχος. Αντιμετώπιση και έλεγχος εφαρμογής δράσεων για προστασία από τις επιπτώσεις.

Υποδείγματα και εφαρμογή Μ.Π.Ε.: Έργα διαχείρισης απορριμμάτων, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων, υδροηλεκτρικά, αρδευτικά, αξιοποίησης βιοτόπων και ακτών, συγκοινωνιακά, γεωτεχνικά, κτιριακά κτλ.

 home page Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Δημιουργία ιστοσελίδας Αρχική σελίδα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Σχεδιασμός και ανάπτυξη : Digital Innovations