Πρόγραμμα Σπουδών

Περιβαλλοντικές Συνιστώσες του Χωρικού Σχεδιασμού

Τίτλος

Περιβαλλοντικές Συνιστώσες του Χωρικού Σχεδιασμού

Κωδικός
ΠΠΒΑ.10
Κατηγορία
Επιλεγόμενο
Εξάμηνο
Εαρινό
Διδάσκοντες
Γιαννακού Α., Θωίδου Ε.

Σκοπός

Η κατανόηση της διάστασης της περιβαλλοντικής προστασίας και βιώσιμης ανάπτυξης στον χωρικό σχεδιασμό στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Ειδικότερα γίνεται προσπάθεια να καταδειχθεί η αναγκαιότητα του χωρικού σχεδιασμού και να αναδειχθεί ο ρόλος του για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη έμφαση και παραδείγματα δίδονται από τη σύνταξη και εφαρμογή των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και του Γενικού, των Ειδικών και Περιφερειακών Πλαισίων Χωρικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

Στόχοι

Μετά την επιτυχή παρακολούθησή του μαθήματος, ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός:
  • να αντιλαμβάνεται τις βασικές έννοιες και πολιτικές του χωρικού σχεδιασμού,
  • να γνωρίζει καλά και να εφαρμόζει τις διαδικασίες ανάλυσης των φαινομένων του χωρικού σχεδιασμού
  • να αναγνωρίζει τους τρόπους που τα ζητήματα του χωρικού σχεδιασμού επηρεάζουν ή επηρεάζονται από τις αποφάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Αυτό προϋποθέτει ολοκληρωμένη γνώση των διαδικασιών παραγωγής των χωρικών φαινομένων και της αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον καθώς και ανίχνευση των μηχανισμών και των συγκεκριμένων συνθηκών και αλληλεπιδράσεων που επενεργούν για τη δημιουργία και εμφάνιση συγκεκριμένων προβλημάτων του χώρου.

Περιεχόμενο

Χωροθέτηση Δραστηριοτήτων και Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις: Η διαδικασία χωροθέτησης των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων παράγει πιέσεις στο περιβάλλον και επηρεάζει την ανάπτυξη των πόλεων και των περιφερειών. Η διαδικασία αυτή υπακούει αφενός σε κανόνες αποτελεσματικής λειτουργίας κάθε δραστηριότητας και αφετέρου σε ρυθμίσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τα διάφορα επίπεδα χωρικού σχεδιασμού. Στο μάθημα τονίζονται οι επιπτώσεις της αστικής ανάπτυξης, της τουριστικής ανάπτυξης κλπ. αλλά και οι άτυπες πρακτικές που μεγεθύνουν το πρόβλημα. Στο πλαίσιο αυτό δίνεται έμφαση στις παράκτιες περιοχές και στις πιέσεις που προκαλούν οι τουριστικές δραστηριότητες με αναφορά σε χαρακτηριστικά παραδείγματα από τον Μεσογειακό χώρο.

Το Σύστημα του Χωρικού Σχεδιασμού στην Ευρώπη και την Ελλάδα: Η περιβαλλοντική διάσταση είναι σημαντική σε όλα τα ευρωπαϊκά συστήματα χωρικού σχεδιασμού. Στο μάθημα παρουσιάζονται οι βασικές πτυχές των συστημάτων χωρικού σχεδιασμού στην Ευρώπη και την Ελλάδα με έμφαση στον βαθμό ανταπόκρισής τους στις απαιτήσεις της βιώσιμης ανάπτυξης.

Χωρικός Σχεδιασμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη: Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί πλέον το κοινά αποδεκτό πρότυπο όλων των συστημάτων χωρικού σχεδιασμού των ευρωπαϊκών χωρών. Το μάθημα συνοψίζει τις βασικές αρχές βιώσιμης ανάπτυξης και εξετάζει τη σχέση τους με τις βασικές έννοιες του χωρικού σχεδιασμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Χωρικών Σχεδίων και Πολιτικών: Το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει στρατηγικές μελέτες εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των διαφόρων κατηγοριών σχεδίων που προβλέπονται από το σύστημα χωρικού σχεδιασμού. Οι προβλέψεις αυτές συνιστούν πραγματική ευκαιρία για την ανανέωση των μεθόδων και των κατευθύνσεων του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού με την ουσιαστική αξιοποίηση των μελετών αποτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη συγκριτική αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων και την προσαρμογή των σχεδίων. Στο μάθημα παρουσιάζονται χαρακτηριστικά παραδείγματα.

 
home page Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Δημιουργία ιστοσελίδας Αρχική σελίδα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Σχεδιασμός και ανάπτυξη : Digital Innovations