Πρόγραμμα Σπουδών

Διαχείριση Φυσικών Κινδύνων

Τίτλος Διαχείριση Φυσικών Κινδύνων
Κωδικός
ΠΠΒΑ.13
Κατηγορία
Επιλεγόμενο
Εξάμηνο
Εαρινό
Διδάσκοντες
Βαφειάδης Μ., Μπακάσης Η.

Σκοπός

Η δημιουργία του κατάλληλου θεωρητικού και πρακτικού υποβάθρου για την διαχείριση φυσικών κινδύνων στα πλαίσια της ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων από αυτούς. Ο όρος διαχείριση αναφέρεται στη δόμηση και εφαρμογή μοντέλων χωρικής και χρονικής πρόβλεψης,, στην αποτίμηση των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων (ρίσκο), στην παρακολούθηση και ενημέρωση, στη δημιουργία υποδομών αντιμετώπισης και στην προσαρμογή του αναπτυξιακού σχεδιασμού.

Στόχοι

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος, ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός:

  • να εφαρμόζει μεθόδους και τεχνικές πρόληψης της εκδήλωσης ή ελαχιστοποίησης των καταστροφών εξ αιτίας φυσικών κινδύνων από την τυπολογική καταχώριση της Ε.Ε., με έμφαση σε φαινόμενα συνδεόμενα με κινήσεις του νερού και των εδαφών,
  • να γνωρίζει διαθέσιμες μεθοδολογίες χαρακτηρισμού της επικινδυνότητας περιοχών έναντι φυσικών κινδύνων, με έμφαση στην εφαρμογή έμπειρων συστημάτων, νευρωνικών δικτύων κλπ.,
  • να έχει εξοικειωθεί με τεχνικές διαχείρισης χωρικών δεδομένων σε περιβάλλον γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και σχετικών λογισμικών.

Περιεχόμενο

Ποτάμια ροή: χρήση του νερού, υδραυλική των ποταμών, κίνηση φερτών υλικών, μορφολογία.

Διαβρώσεις-εναποθέσεις: Μοντέλα προσδιορισμού των διαβρώσεων και εναποθέσεων κατά μήκος των υδατορευμάτων, κατάντι υδραυλικών κατασκευών και σε βάθρα γεφυρών. Διαβρώσεις λεκανών απορροής. Ερημοποίηση περιοχών.

Κίνδυνοι καταστροφών: Σε πόλεις, λιμάνια, πλημμυρική κοίτη, βιομηχανικές ζώνες κτλ. καθώς και παράλληλα και εγκάρσια έργα στην κοίτη υδατορευμάτων. Μαθηματικά και φυσικά ομοιώματα σταθερού και κινητού πυθμένα. Μελέτη και ορθολογικός σχεδιασμός έργων. Κριτήρια σχεδιασμού. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Μέθοδοι κατασκευής. Συντήρηση και διαχείριση.

Επικινδυνότητα στο σχεδιασμό έργων προστασίας πρανών υδατορευμάτων: Σχεδιασμός αντιπλημμυρικής προστασίας αστικών και μη περιοχών. Μορφές και προβλήματα αστάθειας εδαφών. Αλληλεπιδράσεις φυσικών παραγόντων. Ανθρωπογενείς παράγοντες. Ταξινομήσεις φαινομένων αστάθειας. Εμπειρίες από τον Ελληνικό και διεθνή χώρο. Φυσικοί, κλιματολογικοί και γεωτεχνικοί παράγοντες αστάθειας εδαφών. Μηχανισμοί εκδήλωσης κατολισθήσεων. Αστάθεια παράκτιων πρανών. Θαλάσσια διάβρωση και γεωτεχνικές θεωρήσεις. Καθιζήσεις λόγω υπεράντλησης υπόγειων νερών. Μέθοδοι αναγνώρισης ασταθών εδαφών με χρήση εικόνων. Ανάπτυξη βάσεων δεδομένων. Επεξεργασία και αξιολόγηση στοιχείων. Mέθοδοι χαρακτηρισμού φυσικής επιδεκτικότητας εδαφών έναντι κατολισθήσεων.

Δόμηση μοντέλων χωρικής πρόβλεψης ασταθών εδαφών: Επαγωγικές μέθοδοι. Έμπειρα συστήματα, πολυ-παραμετρικές αναλύσεις. Εφαρμογή νευρωνικών δικτύων. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διαχείριση φυσικών κινδύνων.

 
home page Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Δημιουργία ιστοσελίδας Αρχική σελίδα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Σχεδιασμός και ανάπτυξη : Digital Innovations