Πρόγραμμα Σπουδών

Γεωτεχνική Περιβάλλοντος

Τίτλος Γεωτεχνική Περιβάλλοντος
Κωδικός
ΠΠΒΑ.14
Κατηγορία
Επιλεγόμενο
Εξάμηνο
Εαρινό
Διδάσκοντες
Ραπτάκης Δ., Αναστασιάδης Α., Μπακάσης Η.

Σκοπός

Η δημιουργία του κατάλληλου θεωρητικού και πρακτικού υποβάθρου για την αναγνώριση, μελέτη και πρακτική αντιμετώπιση γεω-περιβαλλοντικών προβλημάτων, οφειλόμενων σε φυσικές διεργασίες ή/ και ανθρωπογενείς δράσεις.

Στόχοι

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος, ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός:

  • να αναγνωρίζει και αξιολογεί τις μορφές, την έκταση και την επικινδυνότητα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων λόγω αστάθειας εδαφών, διαβρώσεων, μολύνσεων, κτλ.,
  • να εφαρμόζει σύγχρονες γεωτεχνολογίες για την πρόβλεψη, αποφυγή και αντιμετώπιση των κινδύνων που έχουν σχέση με το γεωπεριβάλλον,
  • να εκπονεί μελέτες γεωπεριβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή έργων υποδομής, την αποθήκευση αποβλήτων, την εκμετάλλευση φυσικών πόρων, κτλ.

Περιεχόμενο

Γεωπεριβαλλοντικοί κίνδυνοι και προβλήματα: Τύποι, αίτια και αλληλεπιδράσεις. Οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Σύστημα εδάφους - νερού: Επίδραση της παρουσίας και ροής του νερού στη συμπεριφορά και σταθερότητα των εδαφών. Συμπεριφορά των ακόρεστων εδαφών. Στερεοποίηση κορεσμένων εδαφών. Χωμάτινες κατασκευές. Μηχανισμοί κατολισθήσεων. Εμπειρίες από τον Ελληνικό και Διεθνή χώρο. Υπολογιστική προσέγγιση. Καθιζήσεις.

Στοιχεία Εδαφολογίας και Γεωχημείας: Διάβρωση των εδαφών. Τύπος και αίτια διαβρώσεων. Περιβαλλοντικές συνέπειες (τεχνικές, αγροτικές, οικονομικές). Διαβρωσιμότητα εδαφών και πετρωμάτων. Μολύνσεις εδαφών. Βιοτεχνική μηχανική. Μηχανικές ιδιότητες και ρόλος των φυτών. Προστασία των πρανών με ήπια και φιλικά προς το περιβάλλον μέτρα. Νέες τεχνικές στην κατασκευή επιχωμάτων και σταθεροποίηση ορυγμάτων. Γεωτεχνικά θέματα σχετικά με την κατασκευή αναχωμάτων ή μικρών χωμάτινων φραγμάτων σε προβληματικές περιοχές. Γεωλογικά και γεωτεχνικά κριτήρια επιλογής θέσεων απόθεσης στερεών αστικών αποβλήτων (ΧΥΤΑ). Αντικείμενα έρευνας και οργάνωση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ειδικές τεχνικές διασκόπισης υπεδάφους. Εργαστηριακές δοκιμές. Όροι ασφαλείας για την εκτέλεση ερευνών σε ΧΥΤΑ. Δημιουργία βάσεων δεδομένων σε περιβάλλον γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών. Αξιολόγηση της καταλληλότητας περιοχών. Εφαρμογή λογισμικών για την αξιολόγηση των γεωλογικών-γεωτεχνικών παραμέτρων με αριθμητικά ομοιώματα. Γεωλογικά και γεωτεχνικά θέματα σχεδιασμού κεντρικών αποχετευτικών συστημάτων αστικών περιοχών. Σχεδιασμός λιμνοδεξαμενών συγκέντρωσης λυμάτων μετά από βιολογικό καθαρισμό. Διαχείριση αποβλήτων σε περιοχές μεταλλευτικών εξορύξεων. Τεχνικές απόθεσης χημικών αποβλήτων (υψηλής επικινδυνότητας). Επιφανειακή απόθεση-βιοανακύκλωση. Απόθεση σε μεγάλο βάθος. Το πρόβλημα ενταφιασμού πυρηνικών αποβλήτων. Διαχείριση αποβλήτων χαμηλής ακτινοβολίας. Απόβλητα υψηλής ακτινοβολίας. Ειδικά θέματα γεωτεχνικής μηχανικής και βραχομηχανικής (υδραυλικά χαρακτηριστικά βραχωδών μαζών, επίδραση θερμοκρασίας στα μηχανικά χαρακτηριστικά). Θέματα σχεδιασμού υπόγειων εγκαταστάσεων ενταφιασμού σε μεγάλα βάθη. Διεθνή εφαρμοσμένα ερευνητικά προγράμματα. Μελλοντικές κατευθύνσεις της έρευνας και πρακτικής. Θέματα Γεωτεχνικής Μηχανικής στις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τεχνικών έργων υποδομής.

Αισθητική των γεωτεχνικών έργων και προσαρμογή στο φυσικό περιβάλλον: Μικρά έργα διαμόρφωσης. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από υπαίθριες και υπόγειες μεταλλευτικές εξορύξεις. Γεωτεχνική αποκατάσταση, ένταξη και επανάχρηση παλαιών χωματερών. Κριτήρια - τεχνολογία καθαρισμού, σταθεροποίησης και στερεοποίησης.

 
home page Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Δημιουργία ιστοσελίδας Αρχική σελίδα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Σχεδιασμός και ανάπτυξη : Digital Innovations