Πρόγραμμα Σπουδών

Περιβαλλοντική και Ενεργειακή Θεώρηση των Κτιριακών Κατασκευών

Τίτλος Περιβαλλοντική και Ενεργειακή Θεώρηση
των Κτιριακών Κατασκευών
Κωδικός
ΠΠΒΑ.15
Κατηγορία
Επιλεγόμενο
Εξάμηνο
Εαρινό
Διδάσκοντες
Τσικαλουδάκη Α., Θεοδοσίου Θ., Μπίκας Δ.

Σκοπός

Η απόκτηση γνώσης για την αναγνώριση, τη μελέτη και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από τον σχεδιασμό, την παραγωγή, τη λειτουργία, συντήρηση και κατεδάφιση των κτιριακών κατασκευών, καθώς και η απόκτηση ολοκληρωμένης γνώσης και σχετικής εμπειρίας αναφορικά με ζητήματα βιοκλιματικού σχεδιασμού κτιρίων και οικιστικών συνόλων, ώστε να κατασκευαστούν κτίρια με συνολικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και συνεπώς χαμηλή περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Στόχοι

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος, ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός:

  • να σχεδιάζει οικιστικά σύνολα, ελεύθερους αστικούς χώρους, και κτίρια με βιοκλιματικά, κριτήρια, ώστε να διασφαλιστούν σωστές περιβαλλοντικές συνθήκες σε όλα τα επίπεδα και να επιτευχθεί μείωση των καταναλώσεων σε ενέργεια και συνεπώς των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων από τα αέρια που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου,
  • να έχει ολοκληρωμένη άποψη για την αλληλοεπίδραση κτιριακών κατασκευών και περιβάλλοντος,
  • να γνωρίζει τις δυνατότητες ελαχιστοποίησης των συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προέρχονται από την παραγωγή και χρήση των κτιριακών κατασκευών και να τις αξιολογεί με εφαρμογή συστηματικών μεθόδων,
  • να συμβάλλει στον σχεδιασμό κτιριακών κατασκευών με συνολικά κριτήρια εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος και με την εφαρμογή φιλικών προς το περιβάλλον υλικών και τεχνολογιών.

Περιεχόμενο

Στο πρώτο μέρος του μαθήματος αναπτύσσονται όλες οι παράμετροι, σε κλίμακα πολεοδομική, που διαμορφώνουν και επηρεάζουν τις περιβαλλοντικές συνθήκες του αστικού ιστού, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον σχεδιασμό των ελεύθερων χώρων με βιοκλιματικά κριτήρια. Τα παραπάνω τεκμηριώνονται τόσο με αποτελέσματα από εκτεταμένη έρευνα, όσο και με παραδείγματα σχετικών πιλοτικών εφαρμογών.
Στην συνέχεια γίνεται λεπτομερής ανάλυση των κτιρίων, προκειμένου στο στάδιο της λειτουργίας τους να χαρακτηρίζονται και ως κτίρια χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας.
Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται όλες οι μεταβλητές (στοιχεία) που συνθέτουν και επηρεάζουν το θερμικό τους ισοζύγιο και αναλύονται όλοι οι σχεδιαστικοί και κατασκευαστικοί χειρισμοί, προκειμένου να ικανοποιηθούν σε πρώτο στάδιο οι απαιτήσεις του ισοζυγίου, για σωστή ενεργειακή συμπεριφορά των κτιρίων τη χειμερινή και θερινή περίοδο, διασφαλίζοντας συγχρόνως θερμική άνεση στους εσωτερικούς χώρους και ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας. Σε δεύτερο στάδιο γίνεται συστηματική και σε βάθος αναφορά, σε όλα εκείνα τα παθητικά ηλιακά συστήματα που συμβάλλουν στην θέρμανση, τον δροσισμό και φωτισμό των κτιρίων με φυσικό τρόπο. Για την εμπέδωση της γνώσης και την βελτίωση της κριτικής σκέψης, όλα τα παραπάνω συντίθενται μέσα από την παρουσίαση και τον σχετικό σχολιασμό βιοκλιματικών εφαρμογών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ παράλληλα καταδεικνύεται με τεκμηριωμένα αποτελέσματα η τεράστια διαφορά τους σε κατανάλωση ενέργειας, συγκριτικά με τα συμβατικά κτίρια.
Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος αναπτύσσονται οι κύριοι άξονες της ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής θεώρησης των κτιριακών κατασκευών. Προς τούτο, αφού διευκρινισθούν αρχικά οι έννοιες και οι διαστάσεις της αειφορικής δόμησης, παρουσιάζεται και επεξηγείται η έννοια του κύκλου ζωής για το κτίριο και για τα στοιχεία που το συνθέτουν, αναλύεται η ροή υλικών και ενέργειας στη διάρκεια του κύκλου αυτού και επισημαίνονται οι σχετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Στη συνέχεια προσδιορίζονται και αναλύονται, ποιοτικά και ποσοτικά, οι παράμετροι που διαμορφώνουν τα χαρακτηριστικά των οικοδομικών υλικών, των στοιχείων και των κατασκευαστικών λύσεων, στα οποία οφείλλονται οι επιπτώσεις τόσο στο εξωτερικό όσο και το εσωτερικό περιβάλλον και διατυπώνονται συνεπακόλουθα κριτήρια για την επιλογή τους στην κατασκευή. Αναπτύσσονται ζητήματα της συγκέντρωσης, οργάνωσης και διαχείρισης αξιόπιστων πληροφοριακών δεδομένων για την υποστήριξη των αποφάσεων του ολοκληρωμένου περιβαλλοντικού σχεδιασμού και παρουσιάζονται και σχολιάζονται γνωστές βάσεις δεδομένων από τον διεθνή χώρο.
Επισημαίνεται ο ρόλος της συστηματικής αξιολόγησης της περιβαλλοντικής απόδοσης των κτιρίων, τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού όσο και ολοκληρωμένων έργων, παρουσιάζονται και σχολιάζονται διεξοδικά σχετικές μέθοδοι και εργαλεία περιβαλλοντικής αξιολόγησης και αναλύονται παραδείγματα εφαρμογής τους σε συγκεκριμένα έργα. Ο ολοκληρωμένος περιβαλλοντικός κτιριοδομικός σχεδιασμός συμπληρώνεται με την ανάλυση των προϋποθέσεων, των δυνατοτήτων και των περιορισμών αναφορικά με την ενσωμάτωση τεχνολογιών αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο κτιριακό κέλυφος και τις εγκαταστάσεις και την παρουσίαση υλικών, κατασκευαστικών λύσεων,υπολογιστικών εργαλείων και παραδειγμάτων.

 
home page Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Δημιουργία ιστοσελίδας Αρχική σελίδα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Σχεδιασμός και ανάπτυξη : Digital Innovations