Πρόγραμμα Σπουδών

Οικονομική των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος

Τίτλος

Οικονομική των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος

Κωδικός
ΠΠΒΑ.2
Κατηγορία

Υποχρεωτικό

Εξάμηνο
Χειμερινό
Διδάσκοντες
Λατινόπουλος Π., Λατινόπουλος Δ., Μάλλιος Ζ.

Σκοπός

Η εισαγωγή στην οικονομική θεωρία και τις εφαρμοζόμενες τεχνικές, που αφορούν σε θέματα διαχείρισης των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος, χωρίς προαπαιτούμενες ειδικές γνώσεις οικονομικών από τον μεταπτυχιακό φοιτητή.

Στόχοι

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος, ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός:
  • να αντιλαμβάνεται την οικονομική διάσταση στο παγκόσμιο πρόβλημα της κατανομής των φυσικών πόρων και της προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος,
  • να διακρίνει τη σημασία της οικονομικής δραστηριότητας, του ενεργειακού και περιβαλλοντικού προβληματισμού, της αναπτυξιακής διαδικασίας και της αειφορίας,
  • να αντιμετωπίζει το οικονομικό μέρος των προβλημάτων διαχείρισης και αξιοποίησης των φυσικών πόρων και προστασίας του περιβάλλοντος.

Περιεχόμενο

Εισαγωγή στην οικονομική ανάλυση των φυσικών πόρων: Μορφές και κατηγορίες πόρων. Αρχές και πολιτικές διαχείρισης. Μέθοδοι εκτίμησης της επάρκειας ή του ελλείμματος των πόρων. Αποτελεσματική κατανομή των πόρων.

Η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων: Ενεργειακοί πόροι. Ανακυκλώσιμοι φυσικοί πόροι. Υδατικοί πόροι.

Το οικονομικό πλαίσιο ανάλυσης περιβαλλοντικών προβλημάτων: Το περιβάλλον ως περιουσιακό στοιχείο. Μεθοδολογική προσέγγιση της ζήτησης και του κόστους. Κατανομές πόρων και κριτήριο αποτελεσματικότητας.

Μέθοδοι οικονομικής αποτίμησης του περιβάλλοντος: Η οικονομική αποτίμηση των περιβαλλοντικών πόρων. Μέθοδοι αποτίμησης. Η ανάλυση κόστους-οφέλους. Εναλλακτικές μέθοδοι ανάλυσης.

Οικονομικά κίνητρα και μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος: Αρχές και έννοιες. Περιβαλλοντική διαχείριση μέσω εντολών και ελέγχου. Τα οικονομικά κίνητρα ως μέσο προστασίας του περιβάλλοντος.

 home page Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Δημιουργία ιστοσελίδας Αρχική σελίδα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Σχεδιασμός και ανάπτυξη : Digital Innovations