Πρόγραμμα Σπουδών

Απόκτηση, Επεξεργασία και Διαχείριση Περιβαλλοντικών Δεδομένων: Φωτογραμμετρικές, Τηλεπισκοπικές και Γεωπληροφοριακές Μέθοδοι και Συστήματα

Τίτλος

Απόκτηση, Επεξεργασία και Διαχείριση Περιβαλλοντικών Δεδομένων: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Κωδικός
ΠΠΒΑ.4β
Κατηγορία

Υποχρεωτικό

Εξάμηνο
Χειμερινό
Διδάσκοντες
Λαζαρίδου Μ.

Σκοπός

Η εισαγωγή στη χρήση μεθόδων και εξοπλισμού Φωτογραμμετρίας – Γεωπληροφοριακών Συστημάτων και Φωτοερμηνείας – Τηλεπισκόπησης για τη μελέτη περιβαλλοντικών θεμάτων.

Στόχοι

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος, ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός:
  • να αξιολογεί τις μεθόδους Φωτογραμμετρίας – Γεωπληροφοριακών Συστημάτων και Φωτοερμηνείας – Τηλεπισκόπησης για να τις χρησιμοποιήσει, ανάλογα με το εκάστοτε πρόβλημα, έχοντας ήδη αναλύσει τις περιβαλλοντικές του συνιστώσες,
  • να επιλέγει τις κατάλληλες μεθόδους και τον εξοπλισμό στην προοπτική χρήσης τους για τη μελέτη των θεμάτων που εμφανίζονται στα περιεχόμενα του μαθήματος.

Περιεχόμενο

Κατάλληλες γνώσεις Φωτογραμμετρίας – Γεωπληροφοριακών Συστημάτων και Φωτοερμηνείας – Τηλεπισκόπησης και εφαρμογή τους σε θέματα απόκτησης και επεξεργασίας πληροφοριών για το περιβάλλον, ως τα ακόλουθα: Λεκάνη απορροής – υδρογραφικό δίκτυο. Παράκτιες περιοχές. Φαινόμενα διάβρωσης – κατολισθήσεις, ρήγματα. Κατοικημένες περιοχές. Μνημεία και ιστορικά κέντρα. Οδικό δίκτυο. Βιώσιμη ανάπτυξη.

 



home page Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Δημιουργία ιστοσελίδας Αρχική σελίδα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Σχεδιασμός και ανάπτυξη : Digital Innovations