Πρόγραμμα Σπουδών

Βιώσιμη Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Τίτλος

Βιώσιμη Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Κωδικός
ΠΠΒΑ.5
Κατηγορία
Επιλεγόμενο
Εξάμηνο
Εαρινό
Διδάσκοντες
Μυλόπουλος Ι., Κολοκυθά Ε., Τολίκας Δ., Μάλλιος Ζ.

Σκοπός

Η ενημέρωση για το σημερινό πρόβλημα της διαθεσιμότητας του νερού και της κρίσης στην προσφορά και ζήτηση των υδατικών πόρων και η απόκτηση της γνώσης και εμπειρίας για την εφαρμογή των σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών της διαχείρισης των υδατικών πόρων στο πνεύμα της βιώσιμης ανάπτυξης για το περιβάλλον.

Στόχοι

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος, ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός:
  • να αντιλαμβάνεται την κρισιμότητα των υδατικών προβλημάτων σε διεθνές, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και να αναγνωρίζει τις σχέσεις τους με το γενικότερο περιβαλλοντικό πρόβλημα,
  • να γνωρίζει τις βασικές αρχές που διέπουν τη χάραξη της βιώσιμης υδατικής πολιτικής και να διακρίνει και γνωρίζει τόσο τις αντίστοιχες τεχνικές όσο και τις αναπτυξιακές, οικονομικές και κοινωνικές όψεις της,
  • να αντιμετωπίζει και επιλύει προβλήματα σχετικά με την αξιοποίηση, την προστασία και την αποκατάσταση υδατικών συστημάτων, στο πνεύμα της ολιστικής θεώρησης των οικοσυστημάτων.

Περιεχόμενο

Υδατικοί πόροι και περιβάλλον: Το νερό στον πλανήτη. Η κρίση της διαχείρισης και η κρίση των υδατικών πόρων. Διαχείριση υδατικών πόρων και περιβαλλοντικός σχεδιασμός. Βιώσιμη υδατική πολιτική. Αρχές και μέθοδοι. Η ολιστική προσέγγιση. Ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων. Εφαρμογές και παραδείγματα από τον ελληνικό και διεθνή χώρο.

Προσφορά και ζήτηση νερού: Η διαχείριση της προσφοράς. Η τεχνολογική διάσταση της διαχείρισης των υδατικών πόρων. Υδατικοί πόροι και υδραυλικά έργα. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η διαχείριση της ζήτησης. Η κοινωνική διάσταση της διαχείρισης υδατικών πόρων. Εφαρμογές σε υδρευτικές και αρδευτικές χρήσεις. Η διαχείριση των υδατικών πόρων στην προοπτική της αειφορίας. Ολοκληρωμένη διαχείριση υδρολογικών λεκανών. Διαχείριση της ζήτησης του νερού. Αποκεντρωμένες και Συμμετοχικές προσεγγίσεις και πρακτικές στη διαχείριση του νερού. Δείκτες αειφορίας και αξιολόγησή τους.

Το νερό ως οικονομικό αγαθό: Οικονομικές μέθοδοι και εργαλεία στην προστασία και διαχείριση των υδατικών πόρων. Ανάκτηση του κόστους του νερού. Κοστολόγηση του νερού σύμφωνα με την πλήρη αξία του. Παραδείγματα από την ελληνική και διεθνή πραγματικότητα.

Θεσμικό πλαίσιο: Αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες. Ευρωπαϊκή Οδηγία Πλαίσιο για το Νερό (2000/60). Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την ευρωπαϊκή. Διαχείριση υδατικών πόρων και περιφερειακή ανάπτυξη. Σχέδιο διαχείρισης υδρολογικής λεκάνης. Παραδείγματα και εφαρμογές.

Διαχείριση διασυνοριακών υδρολογικών λεκανών: Εξομάλυνση συγκρούσεων και διευθέτηση εντάσεων. Ολοκληρωμένη διαχείριση διακρατικών λεκανών. Διεθνείς Συμφωνίες και προβλήματα. Μέθοδοι Αποφάσεων στη διαχείριση διεθνών υδάτων. Αρχές Υδροδιπλωματίας. Παραδείγματα από την ελληνική και διεθνή πραγματικότητα.

 
home page Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Δημιουργία ιστοσελίδας Αρχική σελίδα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Σχεδιασμός και ανάπτυξη : Digital Innovations