Πρόγραμμα Σπουδών

Προστασία και Εξυγίανση των Υπόγειων Νερών

Τίτλος

Προστασία και Εξυγίανση των Υπόγειων Νερών

Κωδικός
ΠΠΒΑ.6
Κατηγορία
Επιλεγόμενο
Εξάμηνο
Εαρινό
Διδάσκοντες
Λατινόπουλος Π., Θεοδοσίου Ν.

Σκοπός

Η απόκτηση της θεωρητικής και πρακτικής γνώσης και εμπειρίας για την επίλυση προβλημάτων προστασίας και εξυγίανσης υδροφορέων, για όλες τις κρίσιμες κατηγορίες βλαβών και μορφών ρύπανσης.

Στόχοι

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος, ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός:
  • να διακρίνει τις διάφορες κατηγορίες ρύπων και τον βαθμό ρύπανσης των υπόγειων νερών,
  • να γνωρίζει τους μηχανισμούς μεταφοράς των ρύπων στους υδροφορείς και τη σημασία των φυσικο-χημικών παραμέτρων και διαδικασιών,
  • να αντιμετωπίζει και επιλύει προβλήματα σχετικά με την προστασία των υπόγειων νερών,
  • να εφαρμόζει μεθόδους και τεχνικές εξυγίανσης των υπόγειων νερών για διάφορες κατηγορίες ρύπων και υδροφορέων.

Περιεχόμενο

Ρύπανση των υπόγειων νερών: Η σημασία της προστασίας των υπόγειων υδατικών πόρων. Διαφορές μεταξύ υπόγειων και επιφανειακών πόρων. Πηγές ρύπανσης και τύποι ρύπων.

Στοιχεία γεωχημείας των υπόγειων νερών: Ιδιότητες, συστατικά και ρύποι του υπόγειου νερού. Μονάδες ανάλυσης και επιτρεπόμενα όρια. Φυσικο-χημικά φαινόμενα και η επίδρασή τους στη ρύπανση των υπόγειων νερών.

Δειγματοληψία και ανάλυση: Μέθοδοι και συστήματα δειγματοληψίας υπόγειων νερών. Χημική ανάλυση υπόγειου νερού στο πεδίο και στο εργαστήριο. Μέθοδοι επεξεργασίας και ανάλυσης των αποτελεσμάτων.

Υπόγειες ροές και μεταφορά ρύπων: Υπόγεια νερά και υδροφορείς. Το μαθηματικό πρόβλημα της κίνησης των υπόγειων νερών και της μεταφοράς των ρύπων. Θεμελιώδεις νόμι. Διδιάστατα προβλήματα οριζόντιων ροών και κατακόρυφων τομών. Η εξίσωση συναγωγής-διασποράς. Προσομοίωση διάφορων διεργασιών των ρύπων.

Επίλυση του μαθηματικού προβλήματος: Μοντέλα και μέθοδοι επίλυσης. Αναλυτικές κι ημιαναλυτικές λύσεις. Αριθμητικές λύσεις και αξιολόγηση των αντίστοιχων μοντέλων προσομοίωσης.

Φαινόμενα ρύπανσης υπόγειων νερών: Ταξινόμηση φαινομένων ρύπανσης από διάφορες δραστηριότητες. Εξειδικευμένη ανάλυση από διάφορες μορφές ρύπανσης, κρίσιμες για τον ελλαδικό χώρο (απόβλητα και απορρίμματα, νιτρικά, υφαλμύρωση).

Προστασία των υπόγειων υδατικών πόρων: Ταξινόμηση μεθόδων προστασίας υπόγειων νερών. Προστασία υδρευτικών πηγών (τρωτότητα υδροφορέων, ζώνες προστασίας). Έλεγχος των πηγών διάφορων μορφών ρύπανσης.

Εξυγίανση των υπόγειων υδατικών πόρων: Εφαρμογή και αποτελεσματικότητα των μεθόδων εξυγίανσης. Συστήματα άντλησης-επεξεργασίας. Σύγχρονες μέθοδοι εξυγίανσης και εναλλακτικές τεχνικές.

 
home page Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Δημιουργία ιστοσελίδας Αρχική σελίδα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Σχεδιασμός και ανάπτυξη : Digital Innovations