Πρόγραμμα Σπουδών

Συστήματα και Τεχνολογίες Διαχείρισης Αποβλήτων

Τίτλος

Συστήματα και Τεχνολογίες Διαχείρισης Αποβλήτων

Κωδικός
ΠΠΒΑ.7
Κατηγορία
Επιλεγόμενο
Εξάμηνο
Εαρινό
Διδάσκοντες
Νταρακάς Ε., Κούγκολος Α., Ζαφειράκου Α.

Σκοπός

Η απόκτηση θεωρητικών και εφαρμοσμένων γνώσεων για σχεδιασμό, διαχείριση, λειτουργία, παρακολούθηση, βελτιστοποίηση και αξιολόγηση συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων και μέτρων αποκατάστασης του περιβάλλοντος.

Στόχοι

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος, ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός:
  • να διακρίνει τις διάφορες κατηγορίες ρύπων στα απόβλητα και τον βαθμό ρύπανσης των αποδεκτών,
  • να γνωρίζει τους μηχανισμούς μεταφοράς και μετασχηματισμού των ρύπων, τη σημασία των βιο-φυσικο-χημικών παραμέτρων και διαδικασιών καθώς και τις επιπτώσεις των ρύπων στο περιβάλλον,
  • να αντιμετωπίζει θέματα σχεδιασμού, λειτουργίας, παρακολούθησης και ρύθμισης συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων,
  • να εφαρμόζει μεθόδους και τεχνικές αποφυγής της ρύπανσης και ελαχιστοποίησης των αποβλήτων,
  • να επιδεικνύει εξοικείωση με τους κανονισμούς και τη νομοθεσία σχετικά με τα απόβλητα.

Περιεχόμενο

Γενικά: Προσδιορισμός ποσοτικών-ποιοτικών χαρακτηριστικών υγρών και στερεών αποβλήτων. Ευτροφισμός, επιδράσεις τοξικών χημικών στα οικοσυστήματα, συσσώρευση μετάλλων και τοξικών οργανικών συστατικών στα ιζήματα. Μεταφορά και εναπόθεση ρύπων στο έδαφος και τα υπόγεια νερά. Οικοτοξικολογικές αναλύσεις στον έλεγχο της ποιότητας των νερών και των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων. Αποκατάσταση και μεταφροντίδα βεβαρημένων χώρων επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων. Οικονομικά και διαχειριστικά εργαλεία, ανάλυση κύκλου ζωής και ροής υλικών. Αέρια ρύπανση, φαινόμενο του θερμοκηπίου, τρύπα του όζοντος. Υφιστάμενοι κανονισμοί, οδηγίες και νομοθετικό πλαίσιο.

Υγρά απόβλητα: Επεξεργασία, διάθεση, ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των υγρών αποβλήτων και των καταλοίπων της επεξεργασίας τους. Σχεδιασμός, λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Εφαρμογή αρχών και διεργασιών για αποφυγή της ρύπανσης μέσω μείωσης στην πηγή και ανακύκλωσης. Διαχείριση και επεξεργασία ιλύος και τρόποι αξιοποίησής της.

Στερεά απόβλητα: Επεξεργασία στερεών αποβλήτων και διάθεση σε ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ. Μείωση της παραγωγής των αποβλήτων και ανάκτηση πόρων. Δημογραφικοί, κοινωνικοί, οικονομικοί και πολιτικοί παράγοντες εμπλεκόμενοι στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων. Παραγωγή και διαχείριση βιοαερίου-διασταλαζόντων. Αρχές Πληρώνω-όσο-Πετάω και Zero-Waste. Ενεργειακή αξιοποίηση στερεών αποβλήτων.

Τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα: Χαρακτηρισμός - ταξινόμηση τοξικών και επικινδύνων αποβλήτων. Επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και διάθεση. Αρχές σχεδιασμού χώρων διάθεσης τοξικών και επικινδύνων αποβλήτων. Στρατηγικές διαχείρισης. Κανονισμοί και πρακτικές. Ειδικές κατηγορίες αποβλήτων. Περιβαλλοντική τοξικολογία. Επιπτώσεις των τοξικών και επικινδύνων αποβλήτων στην υγεία.

 
home page Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Δημιουργία ιστοσελίδας Αρχική σελίδα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Σχεδιασμός και ανάπτυξη : Digital Innovations