Πρόγραμμα Σπουδών

Εισαγωγή στην Ερευνητική Μεθοδολογία

Τίτλος

Εισαγωγή στην Ερευνητική Μεθοδολογία

Κωδικός
ΠΠΒΑ.9
Κατηγορία
Υποχρεωτικό – Σεμιναριακού χαρακτήρα
Εξάμηνο
Εαρινό
Διδάσκοντες
Λατινόπουλος Π.

Σκοπός

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών με τις βασικές αρχές της έρευνας (στόχος, μέσα, εκπόνηση και αποτελέσματα) καθώς και η ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων για τη δημοσιοποίηση και προβολή των αποτελεσμάτων της (γραπτή και προφορική παρουσίαση).

Στόχοι

Μετά την παρακολούθηση του μαθήματος, ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός:
  • να γνωρίζει τις διαδικασίες και την τελική προσέγγιση στον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας ερευνητικής εργασίας
  • να γνωρίζει τους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας στην έρευνα
  • να εκτελεί με αποτελεσματικότητα μία πλήρη βιβλιογραφική αναζήτηση
  • να αξιολογεί τεχνικούς όρους βάσει ορολογικών αρχών
  • να παρουσιάζει γραπτά και προφορικά τα αποτελέσματα της έρευνάς του
  • να επιλέγει και να συνθέτει το υλικό του για παρουσιάσεις διαφανειών και αναρτημένες ανακοινώσεις

Περιεχόμενο

Εισαγωγή: Η απόκτηση της γνώσης με επαγωγή και απαγωγή. Ορισμός και στόχοι της έρευνας. Το ιδεολογικό υπόβαθρο – Η επιστημολογική και η οντολογική θεώρηση. Βασική και εφαρμοσμένη έρευνα. Ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας στην έρευνα. Ο ρόλος της ερευνητικής μεθοδολογίας.

Ερευνητική διαδικασία: Τα ερευνητικά προβλήματα και ο τρόπος αντιμετώπισής τους. Πως διαμορφώνεται ένα ερευνητικό πρόβλημα. Φάσεις και χαρακτηριστικά της ερευνητικής διαδικασίας. Σχεδιασμός της ερευνητικής διαδικασίας. Ο ρόλος και τα χαρακτηριστικά ενός νέου ερευνητή.

Βιβλιογραφική ενημέρωση: Ο ρόλος και η αξία της βιβλιογραφίας. Βιβλιογραφικές πηγές (παραδοσιακές/σύγχρονες-ηλεκτρονικές). Μεθοδολογία αναζήτησης βιβλιογραφίας. Μεθοδολογία διαχείρισης και χρήσης της βιβλιογραφίας.

Τεχνική ορολογία: Πηγές και Αρχές. Οι ανάγκες της ορολογίας στην έρευνα. Συστήματα εννοιών. Διατύπωση ορισμών. Απόδοση όρων σε διαφορετικές γλώσσες.

Έρευνα με ποσοτικά δεδομένα: Η ποσοτική διερεύνηση στις θετικές επιστήμες. Δεδομένα και οι ορισμοί τους (μονάδες ανάλυσης, μεταβλητές, τιμές). Τύποι δεδομένων και πηγές προέλευσης (πρωτογενή, δευτερογενή). Τύποι, ιδιότητες και διαδικασία συλλογής των μετρήσεων. Εγκυρότητα και αξιοπιστία των μετρήσεων. Μεθοδολογία σχεδιασμού και εκτέλεσης δειγματοληψιών. Φυσικά και αριθμητικά μοντέλα προσομοίωσης. Ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων, αντικείμενο και μεθοδολογίες προσομοίωσης. Η χρήση των υπολογιστών στην ποσοτική διερεύνηση.

Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας: Η διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Σκοπός και μέσα. Η τυπολογία της διάδοσης. Διατριβές, περιοδικά, συνέδρια, ομιλίες. Δομή και περιεχόμενο γραπτών παρουσιάσεων (άρθρα, διατριβές). Τα συστατικά μέρη του γραπτού κειμένου. Επιλογή, οργάνωση και προετοιμασία υλικού για συγγραφή. Συγγραφή και υποβολή του κειμένου για κρίση. Αντιμετώπιση εξωτερικών κρίσεων του κειμένου. Δομή και περιεχόμενο άλλων παρουσιάσεων (συνέδρια, ομιλίες). Τα συστατικά μέρη της προφορικής παρουσίασης. Αρχές και κανόνες για μία επιτυχημένη ομιλία. Επιλογή, οργάνωση και προετοιμασία υλικού για παρουσίαση διαφανειών. Τεχνικές παρουσίασης διαφανειών (κείμενο, πίνακες, γραφήματα). Δομικά και αισθητικά στοιχεία παρουσίασης τύπου αναρτημένης ανακοίνωσης (poster).

 home page Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Δημιουργία ιστοσελίδας Αρχική σελίδα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Σχεδιασμός και ανάπτυξη : Digital Innovations