Εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών

Κριτήρια Εισαγωγής

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη" γίνονται δεκτές οι υποψηφιότητες κατόχων τίτλων σπουδών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Λόγω της επιδιωκόμενης συγκεκριμένης εξειδίκευσης στο πρόγραμμα γίνονται κυρίως δεκτοί απόφοιτοι τμημάτων πολιτικών μηχανικών των πολυτεχνικών σχολών της χώρας και απόφοιτοι τμημάτων θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης καθώς και απόφοιτοι ισότιμων σχολών του εξωτερικού.

Ο αριθμός των ανά έτος εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών στο πρόγραμμα είναι κατά το μέγιστο ίσος με 30. Η διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών διενεργείται λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που ορίζει ο νόμος και οι σχετικές αποφάσεις του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ.

Πιο αναλυτικά, κατά την τρέχουσα περίοδο τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη είναι:

  α) Η συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου των προπτυχιακών σπουδών του υποψηφίου με την επιστημονική περιοχή του προγράμματος.
  β) Ο βαθμός του διπλώματος ή πτυχίου.
  γ) Η επίδοση στη διπλωματική εργασία και σε ειδικά προπτυχιακά μαθήματα, συναφή με το πρόγραμμα.
  δ) Το επίπεδο γνώσης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.
  ε) Το βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου.
  στ) Οι συστατικές επιστολές.
  ζ) Η γενική εικόνα του υποψήφιου στην προφορική συνέντευξη.

Στατιστικά στοιχεία αιτήσεων και αποφοίτων.

Υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Νέες θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών προκηρύσσονται κάθε έτος κατά τον μήνα Μάϊο. Πληροφορίες και σχετικά έντυπα παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 (PDF)

Η συμπλήρωση του έντυπου της αίτησης μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική μορφή (Word format).

Αίτηση Εισαγωγής στο Πρόγραμμα "Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη" (Word format)
Συμπληρωματικό στην αίτηση ΠΠΒΑ για μη πολιτικούς μηχανικούς (Word format)

 
home page Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Δημιουργία ιστοσελίδας Αρχική σελίδα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Σχεδιασμός και ανάπτυξη : Digital Innovations