Σπουδές και προοπτικές

Διπλωματικές εργασίες

Θέμα: ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Συγγραφέας:Θεοδωρίδου Ιωάννα
Επιβλέπουσα: Ν.Χρυσομαλλίδου
Έτος: 2001
Περίληψη:

Το κτίριο είναι ένας ζωντανός οργανισμός που βρίσκεται σε συνεχή αλληλεπίδραση με το περιβάλλον στο οποίο εντάσσεται. Η επίτευξη ενός ικανοποιητικού επιπέδου θερμικής άνεσης εξαρτάται τόσο από τις περιβαλλοντικές και κλιματικές παραμέτρους της περιοχής, όσο και από το ίδιο το κτίριο και τους ενοίκους του. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τον μελετητή, ήδη από τη φάση σχεδιασμού, επηρεάζουν καθοριστικά τη συμπεριφορά του κτιρίου, την επιρροή του στους ενοίκους και στην κατανάλωση ενέργειας. Στην εργασία αυτή περιγράφονται αναλυτικά οι στρατηγικές που μπορούν να αποτρέψουν την υπερθέρμανση των κτιρίων κατά τους θερμούς μήνες.

Συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας αυτής γίνεται αναφορά στο δροσισμό γενικά και περιγράφονται συνοπτικά οι παράμετροι που επηρεάζουν τη θερμική άνεση. Αυτοί επιγραμματικά είναι οι εξής: ο μεταβολισμός και η δραστηριότητα του ατόμου, η ένδυση, η θερμοκρασία του δέρματος, του αέρα, των επιφανειών, η σχετική υγρασία και η ταχύτητα του αέρα. Μετά, γίνεται αναφορά στους δείκτες θερμικής άνεσης και τα βιοκλιματικά διαγράμματα. Αυτά, αποτελούν χρήσιμα εργαλεία που βοηθούν στην εκτίμηση και παρουσίαση των θερμοϋγρομετρικών συνθηκών που συμβάλουν και διαμορφώνουν τη θερμική άνεση. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στους παράγοντες που επηρεάζουν την ικανότητα των κτιρίων για δροσισμό (βλάστηση, θερμική μάζα, ηλιοπροστασία, αερισμός, ανοίγματα κλπ.), το φορτίο δροσισμού και τους συμβατικούς μηχανισμούς και μεθόδους ψύξης.

Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στον παθητικό δροσισμό και ειδικότερα στα οφέλη και τις εναλλακτικές στρατηγικές παθητικού δροσισμού που έχουν μελετηθεί και εφαρμοστεί λιγότερο ή περισσότερο. Έπειτα, υπογραμμίζεται η σημασία της παρεμπόδισης των θερμικών κερδών και αναλύονται οι πηγές τους.

Το τρίτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στον έλεγχο της ηλιακής ακτινοβολίας με τη χρήση ηλιοπροστατευτικών διατάξεων οι οποίες διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες (σταθερές ή κινητές, οριζόντιες ή κατακόρυφες ανάλογα με τον προσανατολισμό) και γίνεται αναφορά στα ειδικά υαλοστάσια και το σκιασμό των κτιρίων από τη βλάστηση την τοπογραφία και τα γειτονικά κτίρια.

Στο τέταρτο κεφάλαιο συνοψίζονται οι στρατηγικές αερισμού με τη χρήση ανεμόπυργων και ηλιακών καμινάδων, ο νυχτερινός αερισμός και ο αερισμός άνεσης.

Στα τρία επόμενα κεφάλαια τονίζονται οι στρατηγικές παθητικού δροσισμού που αξιοποιούν τις φυσικές διεργασίες μεταφοράς θερμότητας δηλ. την εξάτμιση την ακτινοβολία, και τη συναγωγή, με επικέντρωση στο δροσισμό μέσω του εδάφους.

Στη συνέχεια, στο όγδοο κεφάλαιο, έγινε μια προσπάθεια να διαπιστωθεί η εφαρμοσιμότητα των μεθόδων παθητικού δροσισμού στην Ελλάδα, και στο τέλος αναφέρθηκαν τέσσερα παραδείγματα τέτοιων εφαρμογών. Στο τελευταίο κεφάλαιο, επιχειρήθηκε η αξιολόγηση των παθητικών συστημάτων δροσισμού, ενώ παράλληλα έγινε προσπάθεια διατύπωσης γενικότερων οδηγιών που αφορούν στο σωστό κλιματικό σχεδιασμό των κτιρίων.

Επιστροφή  Σύντομο ιστορικό  
  Υποδομές  
  Βιβλιοθήκη  
  Απόφοιτοι  
  Διπλωματικές εργασίες  
  Προσκεκλημένοι ομιλητές  
  Σχετικά άρθρα  
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Δημιουργία ιστοσελίδας Αρχική σελίδα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο