Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος

Η προώθηση της διεπιστημονικής γνώσης και της έρευνας στο περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη
Η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και η προώθηση θετικής στάσης και συμπεριφοράς στους εθνικά ευαίσθητους τομείς της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης
Η κατάρτιση νέων επιστημόνων και επαγγελματιών με στόχο την αναβάθμιση του στελεχιακού δυναμικού της χώρας στο πλαίσιο μιας δυναμικής οικονομικής και τεχνολογικής αναπτυξιακής πολιτικής
Η ταχύρρυθμη εξειδίκευση στους υπόψη ζωτικούς τομείς με σκοπό την παροχή κατάλληλων εφοδίων στους αποφοίτους του προγράμματος, είτε για επαγγελματική σταδιοδρομία στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα είτε για συνέχιση των μεταπτυχιακών τους σπουδών σε επίπεδο διδακτορικού διπλώματος.

Μια πρώτη γνωριμία

Στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη". Το Πρόγραμμα αυτό, που διαρκεί ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος, έχει επαγγελματικό προσανατολισμό και στόχο την ταχεία εξειδίκευση του πολιτικού μηχανικού, αλλά και μηχανικών ή επιστημόνων άλλων συναφών ειδικοτήτων, στην τεχνολογία προστασίας του περιβάλλοντος και σε κοινωνικό-οικονομικά και θεσμικά θέματα, που σχετίζονται άμεσα με τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό και τις επιπτώσεις έργων και δράσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο μεταπτυχιακός τίτλος

Το Πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
Ειδίκευσης με τίτλο "Μεταπτυχιακό
Δίπλωμα Ειδίκευσης του Τμήματος
Πολιτικών Μηχανικών του
ΑΠΘ στην Προστασία
Περιβάλλοντος και
Βιώσιμη Ανάπτυξη".


 
home page Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Δημιουργία ιστοσελίδας in English Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Σχεδιασμός και ανάπτυξη : Digital Innovations