ΝΕΟ Πρόγραμμα Σπουδών

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη» απαιτούνται κατ’ ελάχιστον 75 πιστωτικές μονάδες (ΠΜ). Η εκπαιδευτική διαδικασία του Προγράμματος περιλαμβάνει τις συστηματικές σπουδές και την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Οι συστηματικές σπουδές αφορούν στην παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε μεταπτυχιακά μαθήματα. Κάθε μάθημα έχει διάρκεια ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου. Τα προσφερόμενα μεταπτυχιακά μαθήματα παραθέτονται στον πίνακα 1, μαζί με τις αντίστοιχες ώρες διδασκαλίας και τις πιστωτικές μονάδες.

Πίνακας 1. Μεταπτυχιακά μαθήματα του ΠΜΣ_ΠΠΒΑ


 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΠΠΒΑ.1 Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων
(4 ΩΡ - 7 ΠΜ)
Θεοδοσίου Ν.
Καραμπάς Θ.
Κούγκολος Αθ.

ΠΠΒΑ.2 Οικονομική των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος
(4 ΩΡ - 7 ΠΜ)
Λατινόπουλος Π.
Λατινόπουλος Δ.
Μάλλιος Ζ.

ΠΠΒΑ.3 Ανάλυση αποφάσεων και επικινδυνότητας
(4 ΩΡ - 7 ΠΜ)
Καλφακάκου Γ.
Αλεξίου Δ.
Αρετούλης Γ.
Ξενίδης Ι.

ΠΠΒΑ.4α Απόκτηση, Επεξεργασία και Διαχείριση Περιβαλλοντικών Δεδομένων: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
(2 ΩΡ - 3 ΠΜ)
Σαββαΐδης Π.
Υφαντής Ι.
ΠΠΒΑ.4β Απόκτηση, Επεξεργασία και Διαχείριση Περιβαλλοντικών Δεδομένων: Φωτογραμμετρικές, Τηλεπισκοπικές και Γεωπληροφοριακές Μέθοδοι και Συστήματα
(2 ΩΡ - 3 ΠΜ)
Λαζαρίδου Μ.
Γεωργιάδης Χ.
ΠΠΒΑ.4γ Απόκτηση, Επεξεργασία και Διαχείριση Περιβαλλοντικών Δεδομένων: Στατιστικές Μέθοδοι και Τεχνικές
(2 ΩΡ - 3 ΠΜ)
Βαφειάδης Μ.

ΠΠΒΑ.5 Βιώσιμη Διαχείριση Υδατικών Πόρων
(3 ΩΡ - 6 ΠΜ
Μυλόπουλος Ι.
Κολοκυθά Ε.
Τολίκας Δ.
Μάλλιος Ζ.


ΠΠΒΑ.6 Προστασία και Εξυγίανση των Υπόγειων Νερών
(3 ΩΡ - 6 ΠΜ)
Λατινόπουλος Π.
Θεοδοσίου Ν.
Κατσιφαράκης Κ.


ΠΠΒΑ.7 Διαχείριση αποβλήτων
(3 ΩΡ - 6 ΠΜ)
Νταρακάς Ε.
Κούγκολος Α.
Ζαφειράκου Α.

ΠΠΒΑ.8 Μεταφορές - Συγκοινωνιακή Πολιτική και Περιβάλλον
(3 ΩΡ - 6 ΠΜ)
Πιτσιάβα-Λατινοπούλου Μ.
Κεχαγιά Φ.


ΠΠΒΑ.9 Περιβαλλοντικές Συνιστώσες του Χωρικού Σχεδιασμού
(3 ΩΡ - 6 ΠΜ)
Γιαννακού Α.
Θωίδου Ε.


ΠΠΒΑ.10 Προστασία και διαχείριση παράκτιου περιβάλλοντος
(3 ΩΡ - 6 ΠΜ)
Κρεστενίτης Ι.
Καραμπάς Θ.
Λουκογεωργάκη Ε.

ΠΠΒΑ.11 Ατμοσφαιρική ρύπανση
(3 ΩΡ - 6 ΠΜ)
Καρατζάς Κ.
Μελάς Δ.


ΠΠΒΑ.12 Διαχείριση φυσικών κινδύνων
(3 ΩΡ - 6 ΠΜ)
Βαφειάδης Μ.
Μπακάσης Η.


ΠΠΒΑ.13 Γεωτεχνική Περιβάλλοντος
(3 ΩΡ - 6 ΠΜ)
Ραπτάκης Δ.
Αναστασιάδης Α.
Μπακάσης Η.


ΠΠΒΑ.14 Περιβαλλοντική και Ενεργειακή Θεώρηση των Κτιριακών Κατασκευών
(3 ΩΡ - 6 ΠΜ)
Τσικαλουδάκη Α.
Θεοδοσίου Θ.
Μπίκας Δ.


ΠΠΒΑ.15 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας-Περιβαλλοντικές επιπτώσεις (3 ΩΡ - 6 ΠΜ) Κατσιφαράκης Κ.
Λουκογεωργάκη Ε.
Βαγιώνα Δ.Από τα παραπάνω, τα τέσσερα μαθήματα ΠΠΒΑ.1 έως και ΠΠΒΑ.4 είναι υποχρεωτικά, παρακολουθούνται δηλαδή από όλους τους ΜΦ και διδάσκονται κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου. Τα υπόλοιπα 11 (ΠΠΒΑ.5 έως και ΠΠΒΑ.15) είναι μαθήματα επιλογής και διδάσκονται κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν το σεμιναριακό μάθημα «Εισαγωγή στην Ερευνητική Μεθοδολογία», το οποίο, λόγω του χαρακτήρα του, δεν αντιστοιχεί σε πιστωτικές μονάδες.

Η μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΔΕ) πιστώνεται με 15 ΠΜ και αποτελεί αυτοτελή επιστημονική εργασία που εκπονείται ατομικά από κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή. Οι ΔΕ μπορούν να έχουν συνθετικό ή ερευνητικό χαρακτήρα και εκπονούνται μετά το τέλος των συστηματικών σπουδών. Λεπτομέρειες για την εν γένει δομή, τη συγγραφή και την προφορική παρουσίασή τους δίνονται με αναλυτικές οδηγίες που εκδίδει ετησίως το ΠΜΣ και αναρτώνται στον ιστότοπό του και στον ιστότοπο του Τ.Π.Μ. τον Απρίλιο κάθε έτους.

Όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές δεν έχουν ως βασικό πτυχίο αυτό του πολιτικού μηχανικού έχουν την υποχρέωση παρακολούθησης 4 επιπλέον μαθημάτων ομοιογενοποίησης για τη συμπλήρωση των απαραίτητων γνώσεων τους.

Τα μαθήματα ομοιογενοποίησης

Πρόγραμμα Σπουδών 2017-18

Ωρολόγιο Πρόγραμμα (εαρινό εξάμηνο 2017-18)

Η εκπαιδευτική διαδικασία του Προγράμματος "Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη" περιλαμβάνει τις συστηματικές σπουδές και την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Οι συστηματικές σπουδές αφορούν στην παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε μεταπτυχιακά μαθήματα. Κάθε μάθημα έχει διάρκεια ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου. Η διδασκαλία των μαθημάτων έχει τη μορφή από έδρας παραδόσεων, ασκήσεων σε εργαστήρια, επεξεργασίας και παρουσίασης θεμάτων και διεξαγωγής σεμιναρίων. Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, η οποία αφορά στη μελέτη ενός εξειδικευμένου θέματος, γίνεται κατά τη διάρκεια του θερινού τρίμηνου.

Τα μεταπτυχιακά μαθήματα που προσφέρονται από το πρόγραμμα και οι αντίστοιχες διδακτικές ομάδες δίνονται στον παρακάτω κατάλογο. Επιλέγοντας τον τίτλο οποιουδήποτε μαθήματος μπορούν να βρεθούν ο σκοπός, οι στόχοι και το περιεχόμενο του.

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΠΠΒΑ.1 Αποτίμηση και Διαχείριση του Περιβάλλοντος Κατσιφαράκης Κ.
Μυλόπουλος Ι.
Κολοκυθά Ε.

ΠΠΒΑ.2 Οικονομική των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος Λατινόπουλος Π.
Λατινόπουλος Δ.
Μάλλιος Ζ.

ΠΠΒΑ.3 Ανάλυση Αποφάσεων και Επικινδυνότητας Καλφακάκου Γ.
Αλεξίου Δ.
Αρετούλης Γ.
Ξενίδης Ι.

ΠΠΒΑ.4α Απόκτηση, Επεξεργασία και Διαχείριση Περιβαλλοντικών Δεδομένων: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Σαββαΐδης Π.
Υφαντής Ι.


ΠΠΒΑ.4β Απόκτηση, Επεξεργασία και Διαχείριση Περιβαλλοντικών Δεδομένων: Φωτογραμμετρικές, Τηλεπισκοπικές και Γεωπληροφοριακές Μέθοδοι και Συστήματα Λαζαρίδου Μ.ΠΠΒΑ.4γ Απόκτηση, Επεξεργασία και Διαχείριση Περιβαλλοντικών Δεδομένων: Στατιστικές Μέθοδοι και Τεχνικές Βαφειάδης Μ.ΠΠΒΑ.5 Βιώσιμη Διαχείριση Υδατικών Πόρων Μυλόπουλος Ι.
Κολοκυθά Ε.
Τολίκας Δ.
Μάλλιος Ζ.


ΠΠΒΑ.6 Προστασία και Εξυγίανση των Υπόγειων Νερών Λατινόπουλος Π.
Θεοδοσίου Ν.


ΠΠΒΑ.7 Συστήματα και Τεχνολογίες Διαχείρισης Αποβλήτων Νταρακάς Ε.
Κούγκολος Α.
Ζαφειράκου Α.

ΠΠΒΑ.8 Μεταφορές - Συγκοινωνιακή Πολιτική και Περιβάλλον Πιτσιάβα-Λατινοπούλου Μ.
Κεχαγιά Φ.


ΠΠΒΑ.9 Εισαγωγή στην Ερευνητική Μεθοδολογία Λατινόπουλος Π.ΠΠΒΑ.10 Περιβαλλοντικές Συνιστώσες του Χωρικού Σχεδιασμού Γιαννακού Α.
Θωίδου Ε.


ΠΠΒΑ.11 Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης Κρεστενίτης Ι.
Καραμπάς Θ.

ΠΠΒΑ.12 Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Παράκτιων και Θαλασσίων Τεχνικών Έργων Κρεστενίτης Ι.
Καραμπάς Θ.
Λουκογεωργάκη Ε.

ΠΠΒΑ.13 Διαχείριση Φυσικών Κινδύνων Βαφειάδης Μ.
Μπακάσης Η.


ΠΠΒΑ.14 Γεωτεχνική Περιβάλλοντος Ραπτάκης Δ.
Αναστασιάδης Α.
Μπακάσης Η.


ΠΠΒΑ.15 Περιβαλλοντική και Ενεργειακή Θεώρηση των Κτιριακών Κατασκευών Τσικαλουδάκη Α.
Θεοδοσίου Θ.
Μπίκας Δ.


Από τα παραπάνω μαθήματα τα υπ΄αριθμ. 1-4 αποτελούν υποχρεωτικά μαθήματα και διδάσκονται κατά το χειμερινό εξάμηνο. Από τα υπόλοιπα μαθήματα, τα υπ' αριθμ. 5-8 και 10-15, αποτελούν μαθήματα επιλογής που διδάσκονται κατά το εαρινό εξάμηνο. Ο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει υποχρεωτικά πέντε μαθήματα κατά το εαρινό εξάμηνο με δική του επιλογή. Το υπ' αριθμ. 9 μάθημα αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του εαρινού εξαμήνου. Το μάθημα αυτό είναι σεμιναριακού χαρακτήρα και δεν βαθμολογείται.

Από την ακαδημαϊκή χρονιά 2017-18, κατά το χειμερινό εξάμηνο, όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν μία σειρά σεμιναρίων με αντικείμενο την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Ατμοσφαιρική Ρύπανση για Μηχανικούς

Όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές δεν έχουν ως βασικό πτυχίο αυτό του πολιτικού μηχανικού έχουν την υποχρέωση παρακολούθησης 4 επιπλέον μαθημάτων ομοιογενοποίησης για τη συμπλήρωση των απαραίτητων γνώσεων τους.

Τα μαθήματα ομοιογενοποίησης
home page Τμήμα Πολιτικών ΜηχανικώνΔημιουργία ιστοσελίδαςΑρχική σελίδαΑριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Σχεδιασμός και ανάπτυξη : Digital Innovations